Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu provozovaném na adrese www.strechanabazen.cz
Blíže upřesňují vzájemná práva a povinnosti kupujícího i prodávajícího.

Kontaktní údaje provozovatele obchodu:

Obchodní název: Jan Knapp

IČ: 185 80 831

Sídlo a kontaktní adresa: Jižní 165, Sloup,  PSČ 252 06 Davle
Výrobní provozovna: Bojanovice 98, PSČ 252 06 Davle (provozovna není prodejnou a proto nemá stanovené provozní hodiny pro veřejnost, případné návštěvy jsou možné jen po předchozí domluvě s provozovatelem)

E-mail: info@strechanabazen.cz

Telefon: +420 724 586 582 

Provozovatel obchodu není plátcem DPH. To znamená že ceny uvedené u nabízených produktů jsou pro kupujícího konečé a nejsou již nijak navyšovány.

Provozovatelem obchodu, tedy dodavatelem, prodejcem a současně i výrobcem převažujícího sortimentu je fizická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Obchod je zřízen ke zrychlení a zjednodušení nákupů zákazníkům a zároveň je podporou prodeje vlastních výrobků provozovatele. Alternativně lze využít aktivních odkazů ke zprostředkování úvodní komunikace s provozovatelem pro sjednání ndividuální výrobní zakázky.

Na písemnou nebo elektronickou korespondenci provozovatel obvykle reaguje ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V opodstatněných urgentních případech může kupující využít telefonický kontakt i mimo dobu doporučenou pro telefonické volání.

Aktuálně dostupné zboží je expedováno do třech pracovních dnů. Do zásoby je vyráběn pouze omezený počet výrobků v provedení pro nejčastěji poptávané rozměry bazénů.

Objednávky jsou vyřizovány v pořadí v jakém přicházejí.

Objednané zboží je dodáváno dvěma způsoby:

Osobní převzetí v sídle firmy nebo na jiném předem dohodnutém místě a přepravcem (prostřednictvím třetí osoby) - Preferovaným dopravcem je Česká pošta.

K ceně zboží podle zvoleného způsobu platby a dodání se připočítává cena za přeprvu a obal. S cenou přepravních nákladů je kupující seznámen před dokončením objednávky prostřednictvím průvodce nákupem. V případě zakázky sjednané jinak než prostřednictvím tohoto obchodu je kupující informován o přepravních nákladech individuální nabídkou zaslanou kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.

O stavu zpracování objednávky a konečném vyexpedování zásilky je kupující písemně vyrozuměn e-mailem.

Na výrobky nabízené v katalogu E-shopu s nulovým nebo záporným stavem jsou přijímány objednávky na zakázkovou výrobu. Záporné množství zároveň vyjadřuje momentální počet přijatých objednávek před dokončením. Dodací lhůty zakázkově dodávaných výrobků se v průběhu ročního období mění (od 10ti do 40ti dnů) v závislosti na množství již přijatých objednávek a na monentálním vytížení výrobní kapacity. O předpokládaném termínu dodání je kupující vždy informován potvrzenou závaznou objednávkou nejpozději do dvou pracovních dnů po jejím doručení prodejci. V případě nesouhlasu s navrženým termínem dodání může zákazník před zahájením realizace zakázky bez sankcí odstoupit písemnou formou E-mailem na adresu info@strechanabazen.cz . Za zahájení realizace zakázky je pro tento účel považováno poskytnutí zálohy kupujícím prodejci.

Kupující má možnost seznámit se s výrobkem, jeho vlastnostmi a způsobem užívání osobně ještě před uzavřením kupní smlouvy, po předchozí domluvě s prodejcem a to v místě jeho sídla, případně u některého z dřívějších zákazníků. Pokud kupující tuto možnost nevyužije, může po odzkoušení výrobku od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy však není možné v případě, kdy se produkt odlišuje od standardního provedení a je vyroben na zakázku podle rozměrů zadaných zákazníkem, případně když je na přání zákazníka provedena nějaká zvláštní úprava produktu.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci odesláno písemně, nejlépe E-mailem na adresu info@strechanabazen.cz , a to nejpozději do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zároveň je kupující povinen ve stejné lhůtě 14 dnů po odstoupení od smlouvy zboží čisté a nepoškozené na vlastní náklady prodejci vrátit. Prodejce poté provede kontrolu stavu vráceného produktu. V případě, že zákazník vrátí zboží či výrobek znečištěné nebo poškozené, bude mu vracená částka původně vyplacená za zásilku snížena o náklady vynaložené prodejcem na uvedení vráceného produktu do bezvadného stavu. To v případě nafukovacích bazénových krytů může zahrnovat vyčištění i opravu případného poškození včetně nové tlakové zkoušky, v souhrnu i přesáhující celou jednu pracovní směnu v sazbě 200,-Kč/hod.

Prodejce je garantem kvality nabízených produktů při jejich předání kupujícímu. Odpovídá ještě šest měsíců za to, že výrobky ani zboží nenesou při převzetí žádné skryté vady a že jsou plně funkční k účelu, jaký je v nabídce u jednotlivých položek prezentován. V opačném případě by se věc považovala za vadnou již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo písemně požadovat uplatnění jednoho z následujících řešení reklamace:

1.odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
2.odstranění vady opravou věci
3.na přiměřenou slevu z kupní ceny
4.odstoupit od smlouvy

Kupující je oprávněn u provozovatele obchodu uplatnit právo z výskytu vady i po této půlroční lhůtě, nejdéle však do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží nebo výrobku. Nezbytnou podmínkou uplatnění tohoto práva je užívání věci v souladu s návodem. V případě výskytu oprávněné vady v průběhu dvaceti čtyř měsíční lhůty prodejce zajistí odstranění vady bez zbytečného odkladu v nejkratším možném termínu dohodnutém se zákazníkem.

Prodejce nenese odpovědnost za nefunkčnost a vady věci zapříčiněné nedodržením doporučeného způsobu užívání, nešetrným zacházením ani za vady vzniklé působením extrémních vnějších vlivů.

Ve všech případech vracení zakoupené věci zpět prodejci nebo její zasílání na opravu vady je kupující povinen předávat věc vždy čistou a bez dalších poškození.

Tyto OBCHODNÍ PODMÍNKY se řídí zákonem č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník. Respektují povinnost prodejce informovat kupujícího o jeho právech v souvislosti s nákupem v tomto obchodu a zároveň poskytují návod jak s prodejcem konstruktivně řešit případný výskyt neočekávaného problému.

Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.